Абстракти

Система за изпращане на абстракти за конференциятаКраен срок за изпращане: 3 юли 2023

Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад или постер. Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на конференцията.

Вашето предпочитание (доклад или постер) трябва да бъде посочено по време на процеса на качване в сайта. Научният комитет си запазва правото да променя вида на презентацията в съответствие с изискванията на научната програма.

Презентиращият автор трябва да има регистрация и заплатена такса участие за конференцията, за да бъде включен неговият абстракт в научната програма или постерната сесия.

Вашето предпочитание (доклад или постер) трябва да бъде посочено по време на процеса на качване в сайта. Научният комитет си запазва правото да променя вида на презентацията в съответствие с изискванията на научната програма.
Презентиращият автор трябва да има регистрация и заплатена такса участие за конференцията, за да бъде включен неговият абстракт в научната програма или постерната сесия.

Заглавие: Заглавието на резюмето може да съдържа максимум 100 знака. Само първата буква трябва да бъде главна. Автор(и): Име и фамилия, институции и имейл адреси на авторите трябва да бъдат посочени в правилния ред. Институция(и): Институцията(ите) на авторите трябва да се изписват с целите имена, като се избягват съкращения. Основен текст: Основният текст не трябва да надвишава 300 знака. Заглавието на резюмето, имената на авторите, институциите и ключовите думи не са включени в това ограничение.

Резюмето трябва да бъде структурирано по следния начин:

- Цел(и)
- Материали и методи
- Резултати
- Заключение
- Ключови думи
- Изображения, диаграми и графики са разрешени в JPG формат.

Ключови думи: Поне една дума трябва да бъде включена в секция ключовите думи. Могат да бъдат предоставени максимум 5 ключови думи. Всички ключови думи трябва да бъдат написани с малки букви.

*Моля, НЕ изпращайте няколко копия на едно и също резюме.


Електронна постерна сесия
Е-постерът може да включва текст, фигури и изображения.
Ще се приемат само постери в PowerPoint с разширение .ppt или .pptx.
Постерът трябва да има максимум 4 слайда (1 заглавен и 3 съдържателни), настроени за автоматична смяна.
Препоръчваме Ви да използвате ясни и четливи шрифтове с размер за основното съдържание минимум 29 пункта.

Възможно е да се правят промени във вече изпратените резюмета до 3 юли 2023 г. Няма да е възможно да се правят промени след този краен срок. При направена редакция на вече качен доклад, моля свържете се с Мира Николова (mnikolova@cic.bg).
*Моля, уверете се, че имейл адресът на представящия автор е въведен правилно.